Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako Polityka) została opublikowana dnia 1 stycznia 2021 roku i obowiązuje od tego dnia wszystkich: Użytkowników strony bezpiecznyskarbiec.pl (dalej jako Strona); osób kontaktujących się z nami; korzystających z naszych kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin); będących naszymi Klientami.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, o których będziemy informować stosownym komunikatem na Stronie. Komunikat będzie przedstawiany w sposób widoczny, będzie informował o treści wprowadzonych zmian i ich konsekwencji dla Państwa danych. Każdorazowo termin wprowadzenia zmiany będzie ustalany tak, aby komunikat o nich pojawił się z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z treścią komunikatu, rozważeniem charakteru i wpływu zmian na przetwarzanie Państwa danych.

Termin będzie miał na uwadze konieczność stworzenia odpowiednich granic czasowych na wykonanie przez Państwa swoich praw przewidzianych w RODO (np. wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania).

Spis treści

I. Informacja o Administratorze Danych Osobowych.
II. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
III. Jak zbieramy Państwa dane?
IV. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
1. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą.
2. Prawo do sprostowania danych.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
5. Prawo do przenoszenia danych.
6. Prawo do sprzeciwu.
7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
8. Prawo do wycofania zgody.
9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej.
1. Informacje ogólne.
2. Linki i wtyczki do mediów społecznościowych.
3. Pliki cookie.
4. Korzystanie z narzędzi dostawców zewnętrznych – pliki cookie dostawców zewnętrznych.

I. Informacja o Administratorze Danych Osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest MS Metale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa (00-013) przy Jasnej 1, NIP: 7010337503 , REGON 146065450, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415700, o kapitale zakładowym 400.000 PLN.

Nasze dane kontaktowe: PUNKT KONTAKTOWY Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c., Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań lub e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl.

II. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych dokładamy należytej staranności do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób legalny, rzetelny, przejrzysty oraz bezpieczny.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy przy przetwarzaniu danych osobowych:
• pozyskujemy dane osobowe w jasno określonych celach i nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami;
• zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane, czyli nie zbieramy ich „na zapas”;
• przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w oparciu o podstawę określoną w przepisach prawa;
• dbamy o aktualność i poprawność Państwa danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na zgłaszane nam wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych;
• ograniczamy przechowywanie danych osobowych jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych;
• realizujemy Państwa prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawiania, a także do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;
• chronimy Państwa dane osobowe przed dostępem osób niepowołanych, a także przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, uszkodzeniem lub zmianą danych osobowych;
• jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, zabezpieczony stosowną umową o powierzeniu danych osobowych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;
• stosujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności;
• w ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:
a) zasady poufności – dbamy o to, aby Państwa dane osobowe nie zostały przypadkowo ujawnione osobom nieupoważnionym;
b) zasady integralności – chronimy dane przed ich nieuprawnioną modyfikacją;
c) zasady dostępności – zapewniamy dostęp upoważnionych osób do danych, gdy zajdzie taka potrzeba. Każdy nasz współpracownik mający dostęp do Państwa danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych.

III. Jak zbieramy Państwa dane?
Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam udostępnisz. Mogą to być na przykład dane przekazane nam w kierowanej do nas korespondencji mailowej lub zawieranej z nami umowie. Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania naszej Strony internetowej. Są to dane gromadzone przez stosowane na naszej stronie internetowej pliki cookies.

IV. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do danych,
• prawo do sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
• prawo do ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
Realizacja tego prawa nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących. Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych. Dotyczy to danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub umowy.
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.
• prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Państwa danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania .
• prawo do wycofania zgody,

Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych infolinia tel.: 606-950-000 ), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

Żądania mogą być wnoszone:
 drogą tradycyjną na adres: MS Metale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa;
 drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@bezpiecznyskarbiec.pl;
Rozpatrujemy żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
Przy zgłoszeniu żądania powinni Państwo podać dane umożliwiające Państwa jednoznaczną identyfikację.
Nie odmawiamy podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, pragnącej wykonać prawa jej przysługujące, chyba że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.
Bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielamy informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Państwa o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Jeśli otrzymamy żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje zwrotne także przekażemy elektronicznie, chyba że zażądają Państwo innej formy.
Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Państwa żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Państwa o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
Jeżeli nie możemy jednoznacznie Państwa zidentyfikować lub mamy uzasadnione wątpliwości co do Państwa tożsamości, możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby o podanie dodatkowych informacji, nie zostaną one przez państwo uzupełnione i Państwa jednoznaczna identyfikacja będzie niemożliwa, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. O terminie do podania dodatkowych danych i konsekwencjach ich niepodania zostaną Państwo pouczeni.
Informujemy o sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy Państwa dane osobowe, chyba że byłoby to niemożliwe lub wymagające niewspółmiernie dużego wysiłku.

1. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Administratora informację, czy przetwarza on dane jej dotyczące, a w przypadku zaistnienia takiego przetwarzania osoba ta ma prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji obejmujących:
• cele przetwarzania,
• kategorie zebranych danych osobowych,
• wyszczególnienie odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane osobowe,
• planowany okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu,
• poinformowanie o prawie do sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• źródła danych, jeśli dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą,
• poinformowanie o występowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
• przekazanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, jeśli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Administrator może dostarczyć osobie zainteresowanej (osobie, której dane dotyczą) kopię posiadanych danych osobowych. Za każdą kolejną kopię danych osobowych Administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego przyszło zapytanie.
Jeżeli Administrator przetwarza duże ilości informacji o osobie, której dane dotyczą, Administrator może zażądać, przed podaniem informacji, by osoba, której dane dotyczą, sprecyzowała informacje lub czynności przetwarzania, których dotyczy jej żądanie.

2. Prawo do sprostowania danych.
Osoba zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) może wnieść do Administratora żądanie dotyczące niezwłocznego sprostowania danych jej dotyczących, jeśli stwierdzi, że dane są nieprawidłowe.
Osoba zainteresowana może także wnieść (np. w formie dodatkowego oświadczenia) żądanie uzupełnienia danych, jeśli uzna, że są niekompletne.
Administrator informuje o sprostowaniu każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
Osoba zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) ma prawo wniesienia do Administratora żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 lub ust. 2 RODO,
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator,
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
• których mowa w art. 8 ust. 1 RODO (usługi oferowane dziecku).
Jeśli Administrator upublicznił dane osobowe osoby wnoszącej o usunięcie danych, ma on obowiązek – uwzględniając dostępną technologię oraz koszt realizacji – podjąć działania w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o fakcie, że osoba, której dane dotyczą, złożyła żądanie o usunięcie przez tych administratorów wszelkich łącz do tych danych, kopie danych lub ich replikacje (powielenia).
Administrator niezwłocznie realizuje prawo osoby do usunięcia danych, chyba że zaistnieje jedna z poniżej wyszczególnionych przesłanek:
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (profilaktyka zdrowotna lub medycyna pracy) oraz art. 9 ust. 2 i) RODO (ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych) oraz art. 9 ust. 3 RODO (dane przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy przetwarzane są przez osobę zobowiązaną do zachowania tajemnicy zawodowej),
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Administrator informuje o usunięciu danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
Osoba zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) może wnieść do Administratora żądanie o ograniczenie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone to dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania:
• wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą,
• w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
• z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.
Administrator informuje o ograniczeniu przetwarzania danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

5. Prawo do przenoszenia danych.
Realizacja tego prawa nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących. Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych.
Dotyczy danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub umowy.
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia żądania przeniesienia danych jej dotyczących.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
• przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie wyklucza wniesienia żądania o usunięcie danych osobowych.
Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

6. Prawo do sprzeciwu.
Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator przestaje przetwarzać te dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Państwa danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania .
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

8. Prawo do wycofania zgody.
Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Osoba, której dane dotyczą, a które przetwarzane są przez Administratora na podstawie zgody podmiotu danych, ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie. Organem nadzoru w stosunku do Administratora jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

V. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

1. Informacje ogólne
Jeżeli korzystacie Państwo z naszej strony, zbieramy dane, które zostaną przekazane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową, z której Państwo korzystacie (tzw. log serwera). Gdy wywołujecie Państwo naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które ze względów technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej:
• nasza odwiedzana strona internetowa,
• data i godzina dostępu,
• ilość wysłanych danych w bajtach,
• źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę,
• używana przeglądarka internetowa,
• używany system operacyjny,
• używany adres IP (ewent. zanonimizowany).

2. Linki i wtyczki do mediów społecznościowych.
Na naszej stronie internetowej lub fanpage’ach mogą być używane wtyczki sieci społecznościowych podmiotów trzecich, np. Facebook, Instagram, Linkedin (pluginy lub tzw. „wtyczki” np. „Like”, „Udostępnij”), oznaczone za pomocą powszechnie znanych ikon tych sieci. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do powyższych sieci. Treść z naszych stron internetowych może zostać przesłana na tę stronę lub do tej usługi. W zależności od Państwa ustawień odnoszących się do prywatności, może ona być widoczna publicznie lub prywatnie (np. tylko dla znajomych, śledzących lub dla każdego, kto wejdzie na Państwa profil). Za pomocą tych wtyczek mogą Państwo jako zalogowany użytkownik tych serwisów udostępniać w ramach tych serwisów stronę, na której się Państwo znajdują. Wtyczka zostanie jednak załadowana dopiero wówczas, jeżeli zainstalują Państwo odpowiednią wtyczkę za pomocą ikony aktywacyjnej. Zawartość wtyczki będzie wówczas przekazywana przez odpowiedni serwis społecznościowy bezpośrednio na Państwa urządzenie końcowe i będzie tam wyświetlana. W przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji wyboru, aktywacja ta będzie obowiązywała na stałe podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej. W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować przyciski, klikając na „Cofnij”. Bez odpowiedniej aktywacji wtyczki pozostaną nieaktywne i nie zostanie utworzone połączenie z serwisami społecznościowymi. Jeżeli aktywowali Państwo używanie wtyczki, wówczas przetwarzamy następujące dane i przekazujemy je do dostawcy wtyczki: (data i godzina dostępu, odwiedzona część naszego serwisu internetowego, adres IP, nazwa domeny).
Na naszej stronie internetowej znajdują się także zewnętrzne linki, np. do naszej strony na Facebooku, Instagramie i Linkedin’ie. Przy korzystaniu z tych linków opuszczają Państwo stronę internetową. Możliwe może być również komunikowanie się z nami za pośrednictwem okienka chatu Facebook, Instagram, Linkedin (po zalogowaniu się do serwisów Facebook, Instagram, Linkedin), zamieszczonego bezpośrednio na naszych stronach.
Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, należy zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

3. Pliki cookie.
Aby uatrakcyjnić użytkownikom odwiedziny na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu, są ponownie kasowane (tzw. pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym partnerom (pliki cookie dostawców zewnętrznych) rozpoznawanie przeglądarki użytkownika w przypadku jego kolejnych odwiedzin (pliki cookie stałe). Pliki cookie gromadzą i przetwarzają informacje o użytkowniku w określonym zakresie jak np. dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP. Pliki cookie stałe są kasowane automatycznie po upływie wyznaczonego okresu czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie.
Proszę pamiętać, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby byli Państwo informowani o tym, że dana strona używa plików cookie oraz aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą Państwo udzielić czy też odmówić zgody na korzystanie z tych plików. Każda przeglądarka różni się co do sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej przeglądarki, które objaśnia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany ustawień plików cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki internetowej pod następującymi linkami:
 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
W wyniku zmiany ustawień w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out. Służy on wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu – braku zgody. Należy pamiętać, iż plik cookie – opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuną Państwo wszystkie cookies lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.
Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w zakresie urządzeń mobilnych znajdą Państwo na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).
W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies naszym dostawcom zewnętrznym, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. . Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie następuje na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

4. Korzystanie z narzędzi dostawców zewnętrznych – pliki cookie dostawców zewnętrznych.
Z uwagi na korzystanie na naszej stronie z narzędzi dostawców zewnętrznych, w tym narzędzi analizy statystyk serwisów, podczas skorzystania z naszej strony, w Państwa urządzeniu mogą być instalowane plik cookie:
firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics:
Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin na stronie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

I. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się, np. poprzez przesłanie wiadomości.
Administratorem Twoich danych osobowych jest MS Metale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa (00-013) przy Jasnej 1, NIP: 7010337503, REGON 146065450, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415700, o kapitale zakładowym 400.000 PLN.
Państwa dane są przetwarzane w celu:
nawiązania z Państwem kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną nam przez Państwa wiadomość oraz w celach administracyjnych, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a oraz art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO) – test równowagi dostępny na życzenie;
jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy – w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).
Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania relacjami z Klientem), firmie dającej nam wsparcie w zakresie IT;
• odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np. urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.
Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy lub do czasu, aż cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan rzeczy został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania Państwa danych – po przetworzeniu zapytania – zostaną one skasowane.
Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Skarga do organu nadzorczego:
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.
Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem celem odpowiedzi na Państwa wiadomość.

II. Klauzula informacyjna dla Klientów.

Administratorem Twoich danych osobowych jest MS Metale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa (00-013) przy Jasnej 1, NIP: 7010337503, REGON 146065450, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415700, o kapitale zakładowym 400.000 PLN.
Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
• w celu zawarcia umowy – na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą i podjętymi przez Państwa czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO),
• w celu wykonania zawartej przez Państwa z nami umowy – na podstawie zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO),
• w celu wypełniania przez nas obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z Państwem umowy, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem, chroniącym nas przed konsekwencjami niewykonania naszych obowiązków – na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO),
• w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO).
Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania relacjami z Klientem, fakturowania), naszej firmie księgowej, firmie dającej nam wsparcie w zakresie IT;
• odrębnym od nas administratorom danych – jeżeli właściwe świadczenie usługi na Państwa rzecz wymaga korzystania z usług takich podmiotów, w zakresie w jakim zostało to z Państwem ustalone lub jest to istotne dla ochrony Państwa interesów i dóbr, wymaga ujawnienia danych tym podmiotom;
• odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np. urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.
Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
• Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami,
• Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia wykonywania umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym zakończył się cel,
• Państwa dane przetwarzane w celu wypełniania przez nas obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z Państwem umowy – przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, maksymalnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać Państwa dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.
Państwa dane przetwarzane w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzamy przez czas przedawnienia roszczeń.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody,
W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Skarga do organu nadzorczego:
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.
Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

III. Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook.
Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:
• dokonały subskrypcji fanpage na Facebooku Bezpieczny Skarbiec poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub
• opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

• dokonały subskrypcji fanpage na Instagramie Bezpieczny Skarbiec poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub
• opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

• dokonały subskrypcji fanpage na Linkedin Bezpieczny Skarbiec poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub
• opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Administratorem Twoich danych osobowych jest MS Metale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa (00-013) przy Jasnej 1, NIP: 7010337503, REGON 146065450, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415700, o kapitale zakładowym 400.000 PLN.

Informacje ogólne:
Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebook’a, Instagram’a oraz Linkendin’a, a w szczególności dla fanów naszych fanpage’ów w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.
Wszelkie działanie naszych fanpage’ów są zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebook’a, Instagram’a oraz Linkendin’a.
Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook’a, Instagram’a oraz Linkendin’a.
Nasza firma administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
Państwa aktywność związana z korzystania z naszych fanpage’ów nie będzie archiwizowana przez nas poza serwisami Facebook, Instagram oraz Linkendin.
Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
• identyfikator Facebook, Instagram, Linkedin (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
• podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, Linkedin;
• inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, Linkedin;
• zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
• inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
• treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook, Instagram, Linkedin” udostępnionej przez Facebook, Instagram, Linkedin stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, Instagram, Linkedin gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, Instagram, Linkedin a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia wybranego fanpage’a.
Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
• w celu prowadzenia fanpag’ów pod nazwą Bezpieczny Skarbiec na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Linkedin, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook, Instagram, Linkedin i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów Facebook, Instagram, Linkedin (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
• w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszymi usługami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO);
Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;
• właścicielowi portalu społecznościowego Facebook, Instagram, Linkedin na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, Instagram, Linkedin.
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, Instagram, Linkedin. Serwis Facebook, Instagram, Linkedin może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie informujemy, że Facebook, Instagram, Linkedin może wykorzystywać infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, jednak zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisu europejskie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
• informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
• w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
• Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook, Instagram, Linkedin tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebook, Instagram, Linkedin;
• dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
• dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
• dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody,
W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
Skarga do organu nadzorczego:
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.
Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

RODO i polityka prywatności