[:pl]

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako Polityka) została opublikowana dnia 1 stycznia 2021 roku i obowiązuje od tego dnia wszystkich: Użytkowników strony bezpiecznyskarbiec.pl (dalej jako Strona); osób kontaktujących się z nami; korzystających z naszych kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin); będących naszymi Klientami.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, o których będziemy informować stosownym komunikatem na Stronie. Komunikat będzie przedstawiany w sposób widoczny, będzie informował o treści wprowadzonych zmian i ich konsekwencji dla Państwa danych. Każdorazowo termin wprowadzenia zmiany będzie ustalany tak, aby komunikat o nich pojawił się z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z treścią komunikatu, rozważeniem charakteru i wpływu zmian na przetwarzanie Państwa danych.

Termin będzie miał na uwadze konieczność stworzenia odpowiednich granic czasowych na wykonanie przez Państwa swoich praw przewidzianych w RODO (np. wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania).

Spis treści

I. Informacja o Administratorze Danych Osobowych.
II. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
III. Jak zbieramy Państwa dane?
IV. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
1. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą.
2. Prawo do sprostowania danych.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
5. Prawo do przenoszenia danych.
6. Prawo do sprzeciwu.
7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
8. Prawo do wycofania zgody.
9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej.
1. Informacje ogólne.
2. Linki i wtyczki do mediów społecznościowych.
3. Pliki cookie.
4. Korzystanie z narzędzi dostawców zewnętrznych – pliki cookie dostawców zewnętrznych.

I. Informacja o Administratorze Danych Osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest MS Metale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa (00-013) przy Jasnej 1, NIP: 7010337503 , REGON 146065450, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415700, o kapitale zakładowym 400.000 PLN.

Nasze dane kontaktowe: PUNKT KONTAKTOWY Antkowiak Gębiak i Wspólnicy s.c., Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań lub e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl.

II. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych dokładamy należytej staranności do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób legalny, rzetelny, przejrzysty oraz bezpieczny.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy przy przetwarzaniu danych osobowych:
• pozyskujemy dane osobowe w jasno określonych celach i nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami;
• zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane, czyli nie zbieramy ich „na zapas”;
• przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w oparciu o podstawę określoną w przepisach prawa;
• dbamy o aktualność i poprawność Państwa danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na zgłaszane nam wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych;
• ograniczamy przechowywanie danych osobowych jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych;
• realizujemy Państwa prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawiania, a także do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;
• chronimy Państwa dane osobowe przed dostępem osób niepowołanych, a także przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, uszkodzeniem lub zmianą danych osobowych;
• jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, zabezpieczony stosowną umową o powierzeniu danych osobowych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;
• stosujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności;
• w ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:
a) zasady poufności – dbamy o to, aby Państwa dane osobowe nie zostały przypadkowo ujawnione osobom nieupoważnionym;
b) zasady integralności – chronimy dane przed ich nieuprawnioną modyfikacją;
c) zasady dostępności – zapewniamy dostęp upoważnionych osób do danych, gdy zajdzie taka potrzeba. Każdy nasz współpracownik mający dostęp do Państwa danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych.

III. Jak zbieramy Państwa dane?
Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam udostępnisz. Mogą to być na przykład dane przekazane nam w kierowanej do nas korespondencji mailowej lub zawieranej z nami umowie. Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania naszej Strony internetowej. Są to dane gromadzone przez stosowane na naszej stronie internetowej pliki cookies.

IV. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do danych,
• prawo do sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
• prawo do ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
Realizacja tego prawa nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących. Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych. Dotyczy to danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub umowy.
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.
• prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Państwa danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania .
• prawo do wycofania zgody,

Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych infolinia tel.: 606-950-000 ), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

Żądania mogą być wnoszone:
 drogą tradycyjną na adres: MS Metale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa;
 drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@bezpiecznyskarbiec.pl;
Rozpatrujemy żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
Przy zgłoszeniu żądania powinni Państwo podać dane umożliwiające Państwa jednoznaczną identyfikację.
Nie odmawiamy podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, pragnącej wykonać prawa jej przysługujące, chyba że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.
Bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielamy informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Państwa o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Jeśli otrzymamy żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje zwrotne także przekażemy elektronicznie, chyba że zażądają Państwo innej formy.
Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Państwa żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Państwa o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
Jeżeli nie możemy jednoznacznie Państwa zidentyfikować lub mamy uzasadnione wątpliwości co do Państwa tożsamości, możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby o podanie dodatkowych informacji, nie zostaną one przez państwo uzupełnione i Państwa jednoznaczna identyfikacja będzie niemożliwa, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. O terminie do podania dodatkowych danych i konsekwencjach ich niepodania zostaną Państwo pouczeni.
Informujemy o sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy Państwa dane osobowe, chyba że byłoby to niemożliwe lub wymagające niewspółmiernie dużego wysiłku.

1. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Administratora informację, czy przetwarza on dane jej dotyczące, a w przypadku zaistnienia takiego przetwarzania osoba ta ma prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji obejmujących:
• cele przetwarzania,
• kategorie zebranych danych osobowych,
• wyszczególnienie odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane osobowe,
• planowany okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu,
• poinformowanie o prawie do sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• źródła danych, jeśli dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą,
• poinformowanie o występowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
• przekazanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, jeśli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Administrator może dostarczyć osobie zainteresowanej (osobie, której dane dotyczą) kopię posiadanych danych osobowych. Za każdą kolejną kopię danych osobowych Administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego przyszło zapytanie.
Jeżeli Administrator przetwarza duże ilości informacji o osobie, której dane dotyczą, Administrator może zażądać, przed podaniem informacji, by osoba, której dane dotyczą, sprecyzowała informacje lub czynności przetwarzania, których dotyczy jej żądanie.

2. Prawo do sprostowania danych.
Osoba zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) może wnieść do Administratora żądanie dotyczące niezwłocznego sprostowania danych jej dotyczących, jeśli stwierdzi, że dane są nieprawidłowe.
Osoba zainteresowana może także wnieść (np. w formie dodatkowego oświadczenia) żądanie uzupełnienia danych, jeśli uzna, że są niekompletne.
Administrator informuje o sprostowaniu każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
Osoba zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) ma prawo wniesienia do Administratora żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 lub ust. 2 RODO,
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator,
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
• których mowa w art. 8 ust. 1 RODO (usługi oferowane dziecku).
Jeśli Administrator upublicznił dane osobowe osoby wnoszącej o usunięcie danych, ma on obowiązek – uwzględniając dostępną technologię oraz koszt realizacji – podjąć działania w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o fakcie, że osoba, której dane dotyczą, złożyła żądanie o usunięcie przez tych administratorów wszelkich łącz do tych danych, kopie danych lub ich replikacje (powielenia).
Administrator niezwłocznie realizuje prawo osoby do usunięcia danych, chyba że zaistnieje jedna z poniżej wyszczególnionych przesłanek:
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (profilaktyka zdrowotna lub medycyna pracy) oraz art. 9 ust. 2 i) RODO (ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych) oraz art. 9 ust. 3 RODO (dane przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy przetwarzane są przez osobę zobowiązaną do zachowania tajemnicy zawodowej),
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Administrator informuje o usunięciu danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
Osoba zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) może wnieść do Administratora żądanie o ograniczenie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone to dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania:
• wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą,
• w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
• z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.
Administrator informuje o ograniczeniu przetwarzania danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

5. Prawo do przenoszenia danych.
Realizacja tego prawa nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących. Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych.
Dotyczy danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub umowy.
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia żądania przeniesienia danych jej dotyczących.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
• przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie wyklucza wniesienia żądania o usunięcie danych osobowych.
Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

6. Prawo do sprzeciwu.
Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator przestaje przetwarzać te dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Państwa danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania .
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

8. Prawo do wycofania zgody.
Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Osoba, której dane dotyczą, a które przetwarzane są przez Administratora na podstawie zgody podmiotu danych, ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie. Organem nadzoru w stosunku do Administratora jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

V. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

1. Informacje ogólne
Jeżeli korzystacie Państwo z naszej strony, zbieramy dane, które zostaną przekazane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową, z której Państwo korzystacie (tzw. log serwera). Gdy wywołujecie Państwo naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które ze względów technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej:
• nasza odwiedzana strona internetowa,
• data i godzina dostępu,
• ilość wysłanych danych w bajtach,
• źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę,
• używana przeglądarka internetowa,
• używany system operacyjny,
• używany adres IP (ewent. zanonimizowany).

2. Linki i wtyczki do mediów społecznościowych.
Na naszej stronie internetowej lub fanpage’ach mogą być używane wtyczki sieci społecznościowych podmiotów trzecich, np. Facebook, Instagram, Linkedin (pluginy lub tzw. „wtyczki” np. „Like”, „Udostępnij”), oznaczone za pomocą powszechnie znanych ikon tych sieci. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do powyższych sieci. Treść z naszych stron internetowych może zostać przesłana na tę stronę lub do tej usługi. W zależności od Państwa ustawień odnoszących się do prywatności, może ona być widoczna publicznie lub prywatnie (np. tylko dla znajomych, śledzących lub dla każdego, kto wejdzie na Państwa profil). Za pomocą tych wtyczek mogą Państwo jako zalogowany użytkownik tych serwisów udostępniać w ramach tych serwisów stronę, na której się Państwo znajdują. Wtyczka zostanie jednak załadowana dopiero wówczas, jeżeli zainstalują Państwo odpowiednią wtyczkę za pomocą ikony aktywacyjnej. Zawartość wtyczki będzie wówczas przekazywana przez odpowiedni serwis społecznościowy bezpośrednio na Państwa urządzenie końcowe i będzie tam wyświetlana. W przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji wyboru, aktywacja ta będzie obowiązywała na stałe podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej. W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować przyciski, klikając na „Cofnij”. Bez odpowiedniej aktywacji wtyczki pozostaną nieaktywne i nie zostanie utworzone połączenie z serwisami społecznościowymi. Jeżeli aktywowali Państwo używanie wtyczki, wówczas przetwarzamy następujące dane i przekazujemy je do dostawcy wtyczki: (data i godzina dostępu, odwiedzona część naszego serwisu internetowego, adres IP, nazwa domeny).
Na naszej stronie internetowej znajdują się także zewnętrzne linki, np. do naszej strony na Facebooku, Instagramie i Linkedin’ie. Przy korzystaniu z tych linków opuszczają Państwo stronę internetową. Możliwe może być również komunikowanie się z nami za pośrednictwem okienka chatu Facebook, Instagram, Linkedin (po zalogowaniu się do serwisów Facebook, Instagram, Linkedin), zamieszczonego bezpośrednio na naszych stronach.
Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, należy zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

3. Pliki cookie.
Aby uatrakcyjnić użytkownikom odwiedziny na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu, są ponownie kasowane (tzw. pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym partnerom (pliki cookie dostawców zewnętrznych) rozpoznawanie przeglądarki użytkownika w przypadku jego kolejnych odwiedzin (pliki cookie stałe). Pliki cookie gromadzą i przetwarzają informacje o użytkowniku w określonym zakresie jak np. dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP. Pliki cookie stałe są kasowane automatycznie po upływie wyznaczonego okresu czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie.
Proszę pamiętać, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby byli Państwo informowani o tym, że dana strona używa plików cookie oraz aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą Państwo udzielić czy też odmówić zgody na korzystanie z tych plików. Każda przeglądarka różni się co do sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej przeglądarki, które objaśnia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany ustawień plików cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki internetowej pod następującymi linkami:
 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
W wyniku zmiany ustawień w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out. Służy on wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu – braku zgody. Należy pamiętać, iż plik cookie – opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuną Państwo wszystkie cookies lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.
Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w zakresie urządzeń mobilnych znajdą Państwo na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).
W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies naszym dostawcom zewnętrznym, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. . Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie następuje na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

4. Korzystanie z narzędzi dostawców zewnętrznych – pliki cookie dostawców zewnętrznych.
Z uwagi na korzystanie na naszej stronie z narzędzi dostawców zewnętrznych, w tym narzędzi analizy statystyk serwisów, podczas skorzystania z naszej strony, w Państwa urządzeniu mogą być instalowane plik cookie:
firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics:
Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin na stronie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

I. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się, np. poprzez przesłanie wiadomości.
Administratorem Twoich danych osobowych jest MS Metale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa (00-013) przy Jasnej 1, NIP: 7010337503, REGON 146065450, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415700, o kapitale zakładowym 400.000 PLN.
Państwa dane są przetwarzane w celu:
nawiązania z Państwem kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną nam przez Państwa wiadomość oraz w celach administracyjnych, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a oraz art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO) – test równowagi dostępny na życzenie;
jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy – w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).
Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania relacjami z Klientem), firmie dającej nam wsparcie w zakresie IT;
• odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np. urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.
Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy lub do czasu, aż cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan rzeczy został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania Państwa danych – po przetworzeniu zapytania – zostaną one skasowane.
Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Skarga do organu nadzorczego:
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.
Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem celem odpowiedzi na Państwa wiadomość.

II. Klauzula informacyjna dla Klientów.

Administratorem Twoich danych osobowych jest MS Metale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa (00-013) przy Jasnej 1, NIP: 7010337503, REGON 146065450, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415700, o kapitale zakładowym 400.000 PLN.
Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
• w celu zawarcia umowy – na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą i podjętymi przez Państwa czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO),
• w celu wykonania zawartej przez Państwa z nami umowy – na podstawie zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO),
• w celu wypełniania przez nas obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z Państwem umowy, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem, chroniącym nas przed konsekwencjami niewykonania naszych obowiązków – na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO),
• w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO).
Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• podwykonawcom – podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania relacjami z Klientem, fakturowania), naszej firmie księgowej, firmie dającej nam wsparcie w zakresie IT;
• odrębnym od nas administratorom danych – jeżeli właściwe świadczenie usługi na Państwa rzecz wymaga korzystania z usług takich podmiotów, w zakresie w jakim zostało to z Państwem ustalone lub jest to istotne dla ochrony Państwa interesów i dóbr, wymaga ujawnienia danych tym podmiotom;
• odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np. urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.
Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
• Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami,
• Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia wykonywania umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym zakończył się cel,
• Państwa dane przetwarzane w celu wypełniania przez nas obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z Państwem umowy – przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, maksymalnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać Państwa dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.
Państwa dane przetwarzane w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzamy przez czas przedawnienia roszczeń.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody,
W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Skarga do organu nadzorczego:
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.
Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

III. Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook.
Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:
• dokonały subskrypcji fanpage na Facebooku Bezpieczny Skarbiec poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub
• opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

• dokonały subskrypcji fanpage na Instagramie Bezpieczny Skarbiec poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub
• opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

• dokonały subskrypcji fanpage na Linkedin Bezpieczny Skarbiec poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub
• opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Administratorem Twoich danych osobowych jest MS Metale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa (00-013) przy Jasnej 1, NIP: 7010337503, REGON 146065450, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415700, o kapitale zakładowym 400.000 PLN.

Informacje ogólne:
Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebook’a, Instagram’a oraz Linkendin’a, a w szczególności dla fanów naszych fanpage’ów w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.
Wszelkie działanie naszych fanpage’ów są zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebook’a, Instagram’a oraz Linkendin’a.
Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook’a, Instagram’a oraz Linkendin’a.
Nasza firma administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
Państwa aktywność związana z korzystania z naszych fanpage’ów nie będzie archiwizowana przez nas poza serwisami Facebook, Instagram oraz Linkendin.
Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
• identyfikator Facebook, Instagram, Linkedin (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
• podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, Linkedin;
• inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, Linkedin;
• zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
• inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
• treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook, Instagram, Linkedin” udostępnionej przez Facebook, Instagram, Linkedin stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, Instagram, Linkedin gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, Instagram, Linkedin a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia wybranego fanpage’a.
Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
• w celu prowadzenia fanpag’ów pod nazwą Bezpieczny Skarbiec na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Linkedin, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook, Instagram, Linkedin i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów Facebook, Instagram, Linkedin (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
• w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszymi usługami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO);
Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;
• właścicielowi portalu społecznościowego Facebook, Instagram, Linkedin na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, Instagram, Linkedin.
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, Instagram, Linkedin. Serwis Facebook, Instagram, Linkedin może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie informujemy, że Facebook, Instagram, Linkedin może wykorzystywać infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, jednak zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisu europejskie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
• informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
• w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
• Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook, Instagram, Linkedin tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebook, Instagram, Linkedin;
• dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
• dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
• dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody,
W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
Skarga do organu nadzorczego:
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.
Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.[:en] 

Privacy Policy

This Privacy Policy (hereinafter referred to as the Policy) was published on ______2020 and is effective from that date for all: Users of the bezpiecznyskarbiec.pl website (hereinafter referred to as the Website); those who contact us; those who use our social media accounts (Facebook); those who are our Clients .
We reserve the right to make changes to this Policy which will be communicated to you via an announcement on the Website. The message will be presented in a visible way and will inform about the content of the introduced changes and their consequences for your data. The date of implementation of the changes will be determined in each case so that the message about them will appear sufficiently in advance to allow you to familiarize yourself with the content of the message, consider the nature and impact of the changes on the processing of your data.
The deadline will respect the need to create appropriate time limits for you to exercise your rights under the GDPR (such as withdrawing consent or objecting to processing).

Table of contents

I. Information about the Personal Data Controller.
II. Security of personal data processed.
III. How do we collect your data?
IV. Your rights in relation to the processing of personal data.
1. Data subject’s right of access.
2. The right to rectification.
3. The right to erasure („right to be forgotten”).
4. The right to restrict processing.
5. The right to data portability.
6. The right to object.
7. The right not to be subject to automated decision-making in individual cases, including profiling.
8. The right to withdraw consent.
9. The right to lodge a complaint with a supervisory authority.

V. Collection of data when you use our website.
1. General information.
2. Social media links and plugins.
3 Cookies.
4. Use of third party vendor tools – third party vendor cookies.

I. Information about the Personal Data Controller.
The Collector of your personal data is MS Metale Ltd. with its registered office in Warsaw (00-013) at Jasna 1, Tax Number: 7010337503 , REGON Number: 146065450, entered into the Register of Entrepreneurs by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register under KRS number: 0000415700, with share capital of 400,000 PLN.

Our contact details: CONTACT POINT Antkowiak Gębiak and Partners s.c., Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań or e-mail: rodo@poznan-adwokaci.pl.
II. Security of personal data processed.
When processing your personal data, we take reasonable care to ensure that the data is processed in a lawful, fair, transparent and secure manner.
The following are the most important principles we follow when processing personal data:
• we obtain personal data for clearly defined purposes and do not process the data in a way incompatible with those purposes;
• we collect personal information only to the minimum extent necessary to fulfill the purposes for which it is collected, i.e. we do not collect it „to spare”;
• we process personal data only on the basis of the grounds specified in the law;
• we ensure that your personal data is up-to-date and correct, and we respond promptly to your requests to correct or update your data;
• we limit the retention of personal information to the period necessary to fulfill the purposes for which it is collected, unless events occur that may extend the retention period;
• we exercise your right to access and rectify your personal data, as well as to erase your personal data, withdraw consent, restrict processing, object to data portability, not be subject to a decision based solely on automated data processing, including profiling;
• we protect your personal information from unauthorized access and from accidental or unlawful loss, damage or alteration;
• if personal data is shared with other entities, it is done in a secure manner, secured by an appropriate agreement on the entrustment of personal data, in accordance with applicable law;
• we use technical and organizational measures to protect personal data against unlawful or unauthorized access or use, as well as against accidental destruction, loss or compromise of its integrity;
• as part of ensuring the security of the personal data we process, we undertake to take into account:
a) confidentiality – we ensure that your personal information is not accidentally disclosed to unauthorized persons;
b) integrity principle – we protect data from unauthorized modification;
c) availability principle – we provide access to data by authorized persons when necessary. Any of our employees who have access to your personal data are duly authorised and are required to maintain the confidentiality of the personal data processed.

III. How do we collect your data?
Some data is collected when you provide it to us. For example, this may be data you provide to us in an email correspondence you send to us or in a contract you enter into with us.
Other data is collected automatically by our IT systems when you visit our Website. These are data collected by the cookies used on our Website.
IV. Your rights in relation to the processing of personal data.
You have the following rights in relation to the processing of your personal data:
– right of access to data,
– the right to rectification,
– the right to erasure („right to be forgotten”),
– the right to restrict processing,
– the right to data portability.
The exercise of this right does not release us from our obligation to exercise our other rights. If you store the transmitted data in your own IT system or in another system, you are responsible for finding appropriate measures to secure the data. This applies to data concerning you which you have provided to us and which we process by automated means on the basis of your consent or a contract.
– The right to object to the processing of personal data,
Applies to processing carried out on the basis of our legitimate interest and automated processing involving decision-making in individual cases, including profiling and processing for direct marketing purposes.
– The right not to be subject to automated decision-making in individual cases, including profiling,
You may object to such processing at any time. We do not currently apply automated processing involving decision-making in individual cases, including profiling, to your data.
– The right to withdraw consent,
Revocation of the consent granted will not affect the lawfulness of the processing we have carried out on the basis of consent before its revocation.
– The right to lodge a complaint with a supervisory authority.
You may file a complaint with the supervisory authority both in Poland (to the President of the Office for Personal Data Protection tel.: +48 606-950-000 ) and in the EU Member State of your habitual residence, place of work or alleged infringement.

Requests may be made:
 by mail to the following address MS Metale Ltd. with its registered office in Warsaw, Jasna 1 Street, 00-013 Warsaw;
 electronically to the following email address: ______________;
 in person at our headquarters, i.e. at 1 Jasna Street, 00-013 Warsaw;
We handle requests from data subjects with due diligence, taking into account the law and the rights and freedoms of others who may be affected by the data.
When making a request, you should provide data that allows you to be uniquely identified.
We do not refuse to take action at the request of a data subject who wishes to exercise his or her rights, unless we are unable to clearly identify the data subject.
We will inform you without undue delay – and in any case within one month of receipt of the request – about the action taken on the request. If necessary, we may extend this period by a further two months due to the complexity of the request or the number of requests. Within one month after receipt of the request, we will inform you of such an extension, stating the reasons for the delay.
If we receive your request electronically, we will also provide feedback electronically where possible, unless you request otherwise.
If we do not take action on your request, we shall inform you immediately – at the latest within one month of receipt of the request – of the reasons for not taking action and of the possibility of filing a complaint with the supervisory authority and of pursuing legal remedies before the courts.
If we cannot uniquely identify you or have reasonable doubt about your identity, we may request additional information necessary to confirm your identity. If the additional information requested is not provided by you within 30 days of receipt of the request and you cannot be clearly identified, your request will be refused. You will be informed of the deadline for providing the additional information and the consequences of failure to do so.
We will notify rectification, supplementation, erasure or restriction of the processing of your personal data to any recipient to whom we have disclosed your personal data, unless this would be impossible or involve a disproportionate effort.
1. Data subject’s right of access.
The data subject shall have the right to obtain from the Controller information as to whether the Controller processes data concerning him or her, and if such processing occurs, the data subject shall have the right to access his or her data and to obtain information covering:
• processing purposes,
• categories of personal data collected,
• specifying the recipients to whom the personal information will be or has been disclosed,
• the intended period of data retention or the criteria for determining that period,
• information about the right to rectification, erasure or restriction of processing, the right to object to processing,
• the right to lodge a complaint with a supervisory authority,
• the source of the data, if the data comes from a source other than the data subject,
• to inform about the existence of automated decision-making, including profiling, and the significance and foreseeable consequences of such processing for the data subject,
• providing information on the appropriate safeguards associated with the transfer if the data is transferred to a third country or international organization.
The Controller may provide the person concerned (data subject) with a copy of the personal data held. For each subsequent copy of personal data, the Controller may charge a fee based on administrative costs.
If the data subject requests a copy by electronic means and unless he/she indicates otherwise, the information shall be provided by common electronic means to the e-mail address from which the request came.
If the Controller processes large amounts of information about a data subject, the Controller may request, before providing the information, that the data subject specify the information or processing activity to which the data subject is making the request.
2. The right to rectification.
The person concerned (data subject) may lodge a request with the Controller for the immediate rectification of the data concerning him or her if he or she considers that the data are incorrect.
The person concerned may also submit (e.g. in the form of an additional statement) a request to supplement the data if he or she considers it to be incomplete.
The Controller shall inform any recipient to whom personal data has been disclosed of the rectification, unless this proves impossible or will require a disproportionate effort.
3. The right to erasure („right to be forgotten”).
The data subject (data subject) has the right to lodge a request with the Controller to erase personal data concerning him or her, if one of the following circumstances applies:
• the personal data is no longer necessary for the purposes for which it was collected or otherwise processed,
• the data subject has withdrawn the consent on which the processing is based and there is no other legal basis for the processing,
• the data subject objects to the processing under Article 21(1) or (2) of the GDPR,
• personal data was processed unlawfully,
• personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation to which the Controller is subject,
• personal data was collected in connection with the offering of information society services,
• referred to in Article 8(1) of the GDPR (services offered to the child).
If the Controller has made the personal data of the data subject requesting erasure public, the Controller is obliged – taking into account the available technology and the cost of implementation – to take steps to inform other Controllers processing the personal data of the fact that the data subject has requested that these Controllers erase any links to the data, copies of the data or replications (duplications) of the data.
The Controller shall promptly exercise the person’s right to erasure unless one of the following grounds applies:
• the processing of personal data is necessary for the exercise of the right to freedom of expression and information,
• the processing of personal data is necessary for compliance with a legal obligation requiring the processing by law to which the Controller is subject, or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Controller,
• the processing of personal data is necessary for reasons of public interest in the field of public health in accordance with Article 9(2)(h) of the GDPR (preventive health care or occupational medicine) and Article 9(2)(i) of the GDPR (protection against serious cross-border health threats or ensuring high standards of quality and safety of healthcare and medicinal products or medical devices) and Article 9(3) of the GDPR (data processed for preventive health care or occupational medicine are processed by a person bound by the obligation of professional secrecy),
• the processing is necessary for archival purposes in the public interest, for scientific or historical research purposes or for statistical purposes, insofar as the exercise of the right to erasure is likely to render impossible or seriously impede the purposes of such processing,
• the processing of personal data is necessary for the establishment, investigation or defense of claims.

The Controller shall inform any recipient to whom the personal data has been disclosed of the deletion, unless this proves impossible or will require a disproportionate effort.
4. The right to restrict processing.
A data subject may request the Controller to restrict the processing of personal data concerning him or her in the following cases:
• the data subject contests the accuracy of the personal data – for a period allowing the Controller to verify the accuracy of the data,
• the processing is unlawful and the data subject objects to the erasure of the personal data, requesting instead that the processing be restricted,
• the Controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are needed by the data subject to establish, assert or defend a claim,
• the data subject has objected to the processing – until such time as it is ascertained whether the legitimate grounds on the part of the Controller override the grounds of the data subject’s objection.
If processing has been restricted then personal data can be processed except for storage:
• only with the consent of the data subject,
• for the purpose of establishing, investigating or defending claims,
• to protect the rights of another natural or legal person,
• for compelling reasons of public interest of the Union or of a Member State.onkowskiego.
Before lifting a restriction on processing, the Controller shall inform the data subject who requested the restriction.
The Controller shall inform any recipient to whom the personal data have been disclosed of the restriction of processing, unless this proves impossible or involves a disproportionate effort.
5. The right to data portability.
The exercise of this right does not release us from our obligation to exercise our other rights. If you store the transmitted data in your own computer system or in another system, you are responsible for finding appropriate measures to secure the data.
Applies to data about you that you have provided to us and that we process by automated means based on your consent or contract.
The data subject is entitled to request the transfer of data concerning him/her.
The data subject shall have the right to receive, in a structured, commonly used machine-readable format, the personal data concerning him or her which he or she has provided to the Controller, and shall have the right to transmit such personal data to another Controller without hindrance from the Controller, if:
• the processing is based on consent to the processing of personal data pursuant to Article 6(1)(a) or Article 9(2)(a) of the GDPR or on contract pursuant to Article 6(1)(b) of the GDPR, and
• the processing is done by automated means.
When exercising the right to data portability, the data subject shall have the right to request that the personal data be sent by the Controller directly to another Controller, provided that this is technically possible.
The exercise of the right to data portability does not preclude you from requesting erasure of your personal data.
The right to data portability shall not apply to processing which is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Controller.
6. The right to object.
Applies to processing carried out on the basis of our legitimate interest and automated processing involving decision-making in individual cases, including profiling and processing for direct marketing purposes.
The data subject shall have the right to object at any time, on grounds relating to his or her particular situation, to the processing of personal data concerning him or her based on Article 6(1)(e) of the GDPR (processing in the public interest or in the exercise of official authority) or Article 6(1)(f) of the GDPR (legitimate interests pursued by the Controller), including profiling pursuant to those provisions. If an objection is lodged, the Controller shall cease to process the personal data unless the Controller demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject, or grounds for the establishment, exercise or defence of claims.
Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing, including profiling, insofar as the processing is related to such direct marketing. If the data subject objects to processing for direct marketing purposes, the personal data shall no longer be processed for such purposes.
Where personal data are processed for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes, the data subject shall have the right to object – on grounds relating to his or her particular situation – to processing of personal data concerning him or her, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest.
7. The right not to be subject to automated decision-making in individual cases, including profiling.
You may object to such processing at any time.
We do not currently apply automated processing involving decision-making on a case-by-case basis to your data, including profiling .
Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing, including profiling, insofar as the processing is related to such direct marketing. If the data subject objects to processing for direct marketing purposes, the personal data shall no longer be processed for such purposes.
8. The right to withdraw consent.
Withdrawal of granted consent will not affect the legality of the processing that was performed on the basis of consent before its withdrawal.

The data subject, whose data are processed by the Controller on the basis of the data subject’s consent, has the right to withdraw the consent at any time. The withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing that was carried out on the basis of consent before its withdrawal.
9. The right to lodge a complaint with a supervisory authority.
You may file a complaint with the supervisory authority both in Poland (to the President of the Office of Personal Data Protection) and in the EU Member State of your habitual residence, place of work or alleged infringement.
Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, every data subject shall have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of his habitual residence, place of work or place where the alleged infringement has been committed, if he believes that the processing of personal data relating to him is in breach of this regulation. The supervisory authority in relation to the Controller is the President of the Office for Personal Data Protection: www.uodo.gov.pl.

V. Collecting data when using our website.

1. General information
If you use our website, we collect data that will be transmitted to our server by the Internet browser you are using (so-called server log). When you call up our website, we collect the following data, which for technical reasons are required to display the website:
• our visited website,
• date and time of entry,
• the amount of data sent in bytes,
• the source/reference through which the user arrived at the website,
• the web browser you are using,
• operating system used,
• IP address used (possibly anonymized).

2. Social media links and plugins.
Our website or fan pages may use plugins of third party social networks, e.g. Facebook (plugins or so-called „plugins” e.g. „Like”, „Share”), identified by the well-known icons of these networks. For this purpose, code referring to these networks is placed on the relevant pages. Content from our websites may be sent to this website or to this service. Depending on your privacy settings, it may be publicly or privately visible (e.g. only to friends, followers or anyone who accesses your profile). With the help of these plugins, you, as a logged-in user of these services, can make the page you are on available within these services. However, the plug-in will only be loaded if you install the corresponding plug-in using the activation icon. The content of the plug-in will then be transmitted by the respective social network directly to your terminal device and displayed there. If you select the corresponding option, this activation will be permanently in force during your visit to our website. You can deactivate the buttons at any time by clicking on „Undo”. Without the right activation, the plugins will remain inactive and no connection to the social networks will be established. If you have activated the use of the plug-in, we process the following data and pass them on to the plug-in provider: (date and time of access, part of our website visited, IP address, domain name).
Our website also contains external links, such as to our Facebook page. When you use these links, you leave the website. You may also be able to communicate with us via the Facebook chat box (after logging in to Facebook), located directly on our pages.
We have no control over what data the provider of plugins or social media pages collects and how it processes it. For information on the purpose and scope of data collection, including the cookies used there, their further processing and use by third-party providers, as well as your rights and the privacy settings options of these providers, please refer to the data protection notice of the respective provider.
3. Cookies.
To make your visit to our website more attractive and to enable you to use certain functions, we use so-called cookies. These are small text files that are stored on your terminal device. Some of the cookies we use are deleted again after the end of the browser session, i.e. when you close your browser (so-called session cookies). Other cookies remain on your end device and enable us or our partners (third-party vendor cookies) to recognize your browser on your next visit (persistent cookies). The cookies collect and process information about you to a certain extent, such as browser and location data and your IP address. Persistent cookies are deleted automatically after a set period of time, which may vary depending on the cookie.
Please note that you can set your web browser so that you are informed that a website uses cookies, and so that you can decide whether to give or withhold your consent to the use of cookies. Each browser differs as to how you manage your cookie settings. This method is described in each browser’s help menu, which explains to you how you can change your cookie settings. The user can make changes for their browser at the following links:
 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
By changing the settings, a so-called opt-out cookie will be placed in your browser. This cookie only serves to identify your objection (lack of consent). Please note that the opt-out cookie is only valid for the browser that was used to save the cookie. If you delete all cookies or use a different browser or a different device, the opt-out setting must be made again.
Information on how to configure cookie settings for mobile devices can be found on the websites of the manufacturers of the most popular mobile systems (iOS devices, Android, Windows Phone, BlackBerry).
In connection with the possibility of sharing data collected using cookies with our third party providers, we inform you that some data may be transferred outside the European Economic Area. As Google LLC is based in the USA and uses technical infrastructure located in the USA, ensuring an adequate level of protection of personal data as required by European legislation is done on the basis of standard data protection clauses adopted by the European Commission as referred to in Article 46(2)(c) of the GDPR. Please be informed that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the website.
4. The use of third party vendor tools – third party vendor cookies.
Due to the use of third-party vendor tools on our site, including site statistics analysis tools, when you use our site, a cookie may be installed on your device:
Google LLC regarding the Google Analytics service:
We use Google Analytics tools that collect anonymous information about your visit to the site, such as the pages you have viewed, the time you have spent on the site, and transitions between pages, in order to generate anonymous statistics about the functioning of the sites and to enable analysis of site activity so that we can best tailor our offerings to your needs. Google Analytics cookies from Google LLC are used for this purpose:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

INFORMATION CLAUSE

I. Information clause for those who contact, e.g. by sending a message.
The Collector of your personal data is MS Metale Ltd. with its registered office in Warsaw (00-013) at Jasna 1, Tax Number: 7010337503, REGON Number: 146065450, entered into the Register of Entrepreneurs by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register under KRS number: 0000415700, with share capital of PLN 400,000.
Your data is processed for the following purposes:
contacting you and responding to your message and for administrative purposes, which is also our legitimate interest (legal basis: Article 6(1)(a) and 6(1)(f) of the GDPR Regulation) – balance test available upon request;
if the contact is aimed at concluding a contract – in order to take steps to conclude it (legal basis: Article 6(1)(b) of the GDPR Regulation).
Data recipients:
We may share your information with the following categories of entities:
• subcontractors – entities we use to perform our services, including data processing, with whom we are contracted to entrust data processing: e.g. our hosting service provider, software provider (e.g. for customer relationship management), company providing us with IT support;
• controllers distinct from us to whom data is disclosed at their request, based on regulations, e.g., government agencies, state authorities, and governmental bodies.
A detailed list of data recipients is available upon request.
Please note that we do not transfer your data outside the European Economic Area and do not intend to do so in the future.
Data retention period:
Your data will be processed for the time necessary to answer/clarify your query or until you withdraw your consent to data processing or we determine that the data has become obsolete. If the circumstances indicate that the respective state of affairs has been clarified and no statutory retention obligations stand in the way, your data will be deleted after processing your request.
Your rights introduced by the GDPR Regulation:
In connection with our processing of your personal data, you are entitled to:
• the right of access to the content of the processed data and to receive a copy thereof,
• the right to rectification (amendment) of data,
• the right to erasure,
• the right to restrict data processing,
• the right to object to the processing,
• you have the right to object at any time – on grounds relating to your particular situation – to the processing of personal data concerning you based on Article 6(1)(f) of the GDPR Regulation, including profiling under these provisions. We are then no longer permitted to process this personal data unless we can demonstrate that there are compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or grounds for the establishment, assertion or defence of claims.
• the right to data portability,
• the right to withdraw consent – in cases where the processing of your data is based on Article 6(1)(a) of the GDPR Regulation, i.e. consent to the processing of personal data, you have the right to withdraw this consent at any time. Withdrawal of granted consent will not affect the legality of processing, which was performed on the basis of consent before its withdrawal.
Your personal data will not be subject to automated decision-making, including profiling.
Complaint to the supervisory authority:
In cases where you consider that the processing of your data violates the provisions of the GDPR Regulation, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority both in Poland (to the President of the Office for Personal Data Protection) and in the EU Member State of your habitual residence, place of work or the alleged violation.
Voluntariness of providing data and consequences of not providing it:
Providing data is voluntary, however, the consequence of failing to provide data will be inability to contact you in order to respond to your message.

II. Information clause for the Clients.

The Collector of your personal data is MS Metale Ltd. with its registered office in Warsaw (00-013) at Jasna 1, Tax Number: 7010337503, REGON Number: 146065450, entered into the Register of Entrepreneurs by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register under KRS number: 0000415700, with share capital of PLN 400,000.
We process your data for the following purposes and on the following legal bases:
• in order to conclude an agreement – on the basis of your interest in our offer and actions taken by you in order to conclude an agreement (legal basis: Article 6(1)(b) GDPR),
• in order to perform the contract you have concluded with us – on the basis of the contract concluded (legal basis: Article 6(1)(b) of the GDPR),
• in order for us to comply with the legal obligations incumbent on us in connection with the conduct of our business and performance of the contract concluded with you, which is also our legitimate interest, protecting us from the consequences of non-performance of our obligations – on the basis of the law (legal basis: Article 6(1)(c) of the GDPR),
• for evidence purposes to secure information in the event of a legal need to prove facts and for the possible establishment, investigation or defence against claims, which is our legitimate interest – on the basis of our legitimate interest (legal basis: Article 6(1)(f) GDPR).
Data recipients:
We may share your information with the following categories of entities:
• subcontractors – entities we use to perform our services, including data processing, with whom we are contracted to entrust data processing: e.g. our hosting provider, software provider (e.g. for customer relationship management, invoicing), our accounting firm, a company providing us with IT support;
• Data Controllers separate from us – if the proper provision of the service to you requires the use of such entities, to the extent agreed with you, or is essential to protect your interests and property, requires disclosure to such entities;
• Controllers distinct from us to whom data is disclosed at their request, based on regulations, e.g., government agencies, state authorities, and governmental bodies.
A detailed list of data recipients is available upon request.
Please note that we do not transfer your data outside the European Economic Area and do not intend to do so in the future.
Data retention period:
Your data will be processed for the period necessary to fulfill the processing purposes indicated above, i.e:
• we retain your data collected for the purpose of entering into a contract for the duration of the contract negotiation and until the end of the calendar year following the year in which you last contacted us,
• we process your data obtained in connection with the conclusion and performance of the contract until the completion of the contract, and thereafter for the period required by law, up to a maximum of 10 years from the end of the year in which the purpose ended,
• your data processed for the purpose of complying with legal obligations incumbent upon us in connection with the conduct of our business and the performance of a contract concluded with you – we process your data for the period until such obligations are fulfilled, for the maximum period for which we are required by law to retain your data or for the period during which we may suffer the legal consequences of non-compliance with the obligations incumbent upon us.
We process your data for evidential purposes in order to secure information in the event of a legal need to prove facts and for the possible establishment, investigation or defense against claims – for the period of the statute of limitations of the claims.
Your personal data will not be subject to automated decision-making, including profiling.

Regarding our processing of your personal data, you are entitled to:
• the right of access to the content of the processed data and to receive a copy thereof,
• the right to rectification (amendment) of data,
• the right to erasure,
• the right to restrict data processing,
• the right to object to the processing,
You have the right to object at any time – on grounds relating to your particular situation – to the processing of personal data concerning you based on Article 6(1)(f) of the GDPR Regulation, including profiling under these provisions. We are then no longer permitted to process this personal data unless we can demonstrate that there are compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or grounds for the establishment, assertion or defence of claims.
• the right to data portability,
• the right to withdraw consent,

In cases where the processing of your data is based on Article 6(1)(a) of the GDPR Regulation, i.e. consent to the processing of personal data, you have the right to withdraw this consent at any time. Withdrawal of granted consent will not affect the legality of processing, which was performed on the basis of consent before its withdrawal.
Your personal data will not be subject to automated decision-making, including profiling.
Complaint to the supervisory authority:
In cases where you consider that the processing of your data violates the provisions of the GDPR Regulation, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority both in Poland (to the President of the Office for Personal Data Protection) and in the EU Member State of your habitual residence, place of work or the alleged violation.
Voluntariness of providing data and consequences of not providing it:
Insofar as the data is processed in order to conclude a contract and its performance, providing the data is a condition for concluding the contract and its performance. Providing data is voluntary, however, the consequence of failing to provide data will be inability to conclude or perform the contract.

III. Information clause for visitors of Facebook fanpage.
The clause is dedicated in particular to people who:
• have subscribed to the __________ fanpage by clicking the „Like” or „Follow” icon or
• have posted a comment under any of the posts on the fanpage.

The Collector of your personal data is MS Metale Ltd. with its registered office in Warsaw (00-013) at Jasna 1, Tax Number: 7010337503, REGON Number: 146065450, entered into the Register of Entrepreneurs by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register under KRS number: 0000415700, with share capital of PLN 400,000.
General information:
The following information has been written for Facebook users, and in particular for fans of our fanpage, in order to provide information about the collection of personal data, the reasons for its processing and the rights that users have.
Any operation of our fanpage is in accordance with the requirements, which are contained in the regulations of Facebook.
All information contained on your profile and activities resulting from its use are directly administered by Facebook.
Our company administers your data only for the purpose of answering your questions, commenting on your posts and communicating with you in the course of our business and the content provided by us.
Personal data collected through communication with users will only be processed for the purpose of responding, if necessary.
Your activity in connection with the use of our fanpage will not be archived by us outside of Facebook.
We have no control over what data the provider of the plugins or social media pages collects and how it processes it. For information on the purpose and scope of data collection, including the cookies used therein, their further processing and use by third-party providers, as well as your rights and the privacy settings options of these providers, you can refer to the data protection notice of the respective provider: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
Through the operation of our fanpage we collect and process the following types of personal data:
• Facebook ID (usually including your first and last name, which is not verified by us in any way to confirm the accuracy of the data);
• basic identification data in the scope published by you on your own profile on the social network Facebook;
• other data to the extent published by you on your own profile on the social network Facebook;
• profile picture (thanks to it we can learn about your image in some cases);
• other images (which may also depict an image) resulting from the fanpage-user relationship. Uploading images under our posts is voluntary on your part;
• the content of your comments and the content of the conversation you have through the Messenger application (which allows us to learn about your email address, phone number and the description you have provided in relation to the circumstances of our correspondence);
• anonymous statistical data about the visitors of the fanpage, accessible by means of the „Facebook Insights” function provided by Facebook in accordance with Facebook’s terms of service, collected through spyware files („cookies”), each containing a unique user code that can be linked to the connection data of users registered on Facebook, and which are downloaded and processed at the time the fanpage is opened.
Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:We process your data for the following purposes and on the following legal bases:
• – in order to run a fanpage under our name ____________ on the Facebook social network under the terms and conditions specified by Facebook Inc. and to inform via this fanpage about our activities, to promote various events that we organize and our brand, products and services, to build and maintain the community associated with us and to communicate via available Facebook functionalities (comments, chat, messages), which is our legitimate interest (legal basis: art. 6 par. 1 letter f GDPR);
• – for analytical purposes relating to analysis of the functioning, popularity, manner of use of the fanpage, which is our legitimate interest (legal basis: Article 6(1)(f) GDPR);
• – in order to take action to conclude a contract due to your interest in our services (legal basis: Article 6(1)(b) of the GDPR);
Your personal data may also be processed on the basis of a separately granted consent to the extent and purpose specified in the content of the consent and for the time until the withdrawal of consent (legal basis: Article 6(1)(a) GDPR).
Data recipients:
We may share your information with the following categories of entities:
• public authorities and entities performing public tasks or acting on commission of public authorities, to the extent and for the purposes arising from the provisions of generally applicable law;
• to other entities that process personal data on behalf of the Controller on the basis of relevant data processing agreements signed with us, e.g. a company providing IT support for the fanpage;
• to the owner of the social networking site Facebook under the unchangeable data conditions specified by Facebook available at https://www.facebook.com/about/privacy.
Please note that we do not transfer your data outside the European Economic Area, subject to the transnational nature of the data flow within Facebook. Facebook may transfer your data outside of the European Economic Area. At the same time, we inform you that Facebook may use technical infrastructure located in the USA, but ensures an adequate level of protection of personal data required by European legislation on the basis of the standard data protection clauses adopted by the European Commission referred to in Article 46(2)(c) of the GDPR.
Data retention period:
Your data will be processed for the period necessary to fulfill the processing purposes indicated above, i.e:
• information we hold about you in private messages will be retained for the duration of our response to you or until we terminate our relationship;
• in the case of information that we hold as part of the comments you provide, it will remain available on our site until deleted by the author;
• your personal data collected by Facebook i.e. history of posts, history of activity in Messenger application, history of activity via Instagram application is subject to retention under the terms of Facebook regulations;
• data processed on the basis of consent will be processed until the consent is withdrawn,
• data processed on the basis of the legally justified interest of the Controller will be processed until an objection is lodged effectively or the interest ceases to exist,
• the statistical data of visitors to your fanpage available to you via „Facebook Insights” will be processed for the duration of the availability of the data on Facebook for two years.
Your rights introduced by the GDPR Regulation:
Regarding our processing of your personal data, you are entitled to:
• the right of access to the content of the processed data and to receive a copy thereof,
• the right to rectification (amendment) of data,
• the right to erasure,
• the right to restrict data processing,
• the right to object to the processing,
You have the right to object at any time – on grounds relating to your particular situation – to the processing of personal data concerning you based on Article 6(1)(f) of the GDPR Regulation, including profiling under these provisions. We are then no longer permitted to process this personal data unless we can demonstrate that there are compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or grounds for the establishment, assertion or defence of claims.
• the right to data portability,
• the right to withdraw consent.
In cases where the processing of your data is based on Article 6(1)(a) of the GDPR Regulation, i.e. consent to the processing of personal data, you have the right to withdraw this consent at any time. Withdrawal of granted consent will not affect the legality of processing, which was performed on the basis of consent before its withdrawal.
Your personal data will not be processed by us for automated decision-making, including profiling.
Complaint to the supervisory authority:
In cases where you consider that the processing of your data violates the provisions of the GDPR Regulation, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority both in Poland (to the President of the Office for Personal Data Protection) and in the EU Member State of your habitual residence, place of work or the alleged violation.
Voluntariness of providing data and consequences of not providing it:
Providing data is voluntary, but the consequence of not providing data will be the inability to view the fanpage or leave comments.

[:]

[:pl]RODO i polityka prywatności[:en]Privacy Policy[:]