REGULAMIN NAJMU SKRYTEK KOMERCYJNYCH
PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 50/54 W WARSZAWIE

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Najmu Skrytek Komercyjnych określa zasady korzystania ze Skrytek Komercyjnych udostępnianych przez MS Metale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa (00-013) przy Jasnej 1, NIP: 7010337503 , REGON 146065450, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415700, o kapitale zakładowym 400.000 PLN.

II. Definicje

1) Awaryjne Otwarcie – oznacza dokonanie otwarcia Skrytki Komercyjnej przez Operatora bez użycia klucza, polegające na mechanicznym lub technicznym pokonaniu zabezpieczenia, mogące spowodować nieodwracalne uszkodzenie zamka;
2) Cennik – oznacza wysokość wynagrodzenia Operatora z tytułu Najmu Skrytki Komercyjnej;
3) Depozyt – oznacza ruchomości, w szczególności papiery lub przedmioty wartościowe, pieniądze, dokumenty, biżuterię, metale szlachetne, dzieła sztuki lub inne cenne rzeczy ruchome, które zostają zdeponowane przez Klienta w oparciu o zawartą Umowę najmu w Skrytce Komercyjnej;
4) Klient – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej) zawierający z Operatorem umowę najmu Skrytki Komercyjnej;
5) Najem – usługa najmu Skrytki Komercyjnej;
6) Operator – MS Metale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa wynajmująca Klientowi Skrytkę Komercyjną;
7) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin najmu Skrytek Komercyjnych;
8) Skarbiec – oznacza wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych pomieszczenie Operatora, zawierające Skrytki Komercyjne i służące do przechowywania Depozytów;
9) Skrytka Komercyjna – wyodrębnione i zabezpieczone miejsce w Skarbcu, które można wynająć za określoną opłatą w celu przechowywania Depozytu;
10) Umowa – zawierana pomiędzy Operatorem a Klientem Umowa najmu Skrytki Komercyjnej.

III. Zawarcie Umowy

1. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i z zasadami korzystania ze Skrytki Komercyjnej.
2. W celu zawarcia Umowy, Klient składa zamówienie:
1) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Operatora
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres dostępny na stronie internetowej Operatora w zakładce kontakt;
3) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Operatora w zakładce kontakt.
3. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta.
4. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą jej podpisania przez Operatora i Klienta, po weryfikacji Klienta przez Operatora oraz po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z Regulaminem.
5. Umowa obejmuje:
1) zobowiązanie Operatora do udostępnienia Klientowi Skrytki Komercyjnej;
2) wskazanie okresu Najmu oraz przysługującego Operatorowi z tego tytułu wynagrodzenia.
6. Klient zobowiązany jest do udostępnienia Operatorowi niezbędnych dokumentów, w tym dokumentu tożsamości, którym Klient legitymuje się lub które stanowią podstawę prawną działania danej osoby w imieniu Klienta. Operator nie odpowiada za sfałszowane dokumenty tożsamości lub posłużenie się dokumentem tożsamości przez osobę ku temu nieupoważnioną, jeśli dołożył należytej staranności celem identyfikacji osoby posługującej się dokumentem.
7. Klientowi nie przysługuje prawo przeniesienia uprawnień wynikających z Umowy Skrytki Komercyjnej na inne osoby, a w szczególności nie może zawrzeć umowy podnajmu ani oddać Skrytki Komercyjnej do bezpłatnego używania.
8. Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Operatora wynagrodzenia oraz innych opłat zgodnie z postanowieniami Umowy, Regulaminu oraz Cennika.

IV. Zasady korzystania ze Skrytek Komercyjnych

1. Operator zobowiązuje się do:
1) zachowania najwyższej staranności w zabezpieczeniu Skrytek Komercyjnych, polegającą na zapewnieniu całodobowej ochrony powierzonego mienia oraz na zabezpieczeniu Depozytów poprzez posiadanie ważnego ubezpieczenia;
2) zapewnienia Klientom bezpiecznego i dyskretnego dostępu do Skrytki Komercyjnej;
3) umożliwienia Klientom dostępu do Skrytki Komercyjnej w godzinach funkcjonowania Operatora.
2. Klient może samodzielnie dysponować zawartością Skrytki Komercyjnej.
3. Klient otrzymuje w dniu zawarcia umowy dwa egzemplarze klucza do Skrytki Komercyjnej. Operator nie posiada zapasowego klucza Klienta. Klient podnosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zgubienia lub udostępnienia osobom trzecim klucza do wynajętej Skrytki Komercyjnej.
4. Operator może wylegitymować osoby dokonujące otwarcia Skrytki Komercyjnej.
5. Operator nie posiada dostępu do Skrytki Komercyjnej. W przypadku Awaryjnego Otwarcia sporządzony zostanie stosowny protokół, a jeżeli Operator będzie do tego uprawniony, zostanie również sporządzone nagranie video z czynności otwarcia Skrytki Komercyjnej, a Klient zostanie niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony.
6. Operator ma prawo ograniczyć dostęp do Skrytki Komercyjnej w razie nieuiszczenia przez Klienta wynagrodzenia za Najem lub innych opłat przewidzianych w Regulaminie, Umowie lub Cenniku.
7. Klient i inne osoby upoważnione przez Klienta do korzystania ze Skrytki Komercyjnej nie mogą wnosić do Skarbca żadnych bagaży, z wyjątkiem będących w powszechnym użytku podręcznych teczek, aktówek lub torebek.
8. Na terenie Skarbca obowiązuje bezwzględny zakaz używania jakichkolwiek urządzeń elektronicznych pozwalających na rejestrację obrazu lub dźwięku. Operator ma prawo wydalić z terenu Skarbca każdą osobę, która używa jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego w strefie do tego nieprzeznaczonej, a także rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym, przy czym Klientowi w takim przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu kwoty uiszczonego z góry wynagrodzenia.
9. Operator nie jest zobowiązany, ani upoważniony do ustalania czy Klient jest właścicielem zawartości Depozytu i nie weryfikuje zawartości Skrytki Komercyjnej.
10. Niedopuszczalne jest przechowywanie w Skrytkach Komercyjnych:
1) materiałów łatwopalnych;
2) materiałów wybuchowych;
3) materiałów żrących;
4) materiałów duszących;
5) broni i amunicji;
6) środków odurzających;
7) narkotyków;
8) chemii;
9) tubek z wirusami medycznymi;
10) pierwiastków atomów;
11) szabli, noży.
12) materiałów psujących się;
13) środków o właściwościach niebezpiecznych dla otoczenia;
14) przedmiotów pochodzących z przestępstwa;
15) organów ludzkich lub zwierzęcych, żywych lub martwych okazów zwierząt;
16) rzeczy wydzielające zapach lub emitujące dźwięk;
17) jakiejkolwiek rzeczy, której posiadanie według polskiego prawa jest zabronione.
13. W przypadku śmierci Klienta, Operator udostępni Skrytkę Komercyjną jedynie spadkobiercom na podstawie prawomocnego postanowienia sądu lub umowy podziału spadku sporządzonej w formie aktu notarialnego, obejmującej swym zakresem Skrytkę Komercyjną.
14. W przypadku nie posiadania przez spadkobierców Klienta klucza do Skrytki Komercyjnej, spadkobiercy są zobowiązani do uiszczenia opłaty związanej z wymianą zamka w Skrytce Komercyjnej. Spadkobiercy zobowiązani są również uregulować ewentualne należności z tytułu wynagrodzenia przysługującego Operatorowi za udostępnienie Skrytki Komercyjnej.

V. Pełnomocnicy

1. Klient może ustanowić pełnomocników do samodzielnego dysponowania Skrytką Komercyjną.
2. Ustanowienie więcej niż jednego pełnomocnika wymaga zgody Operatora.
3. Pełnomocnictwo do dysponowania Skrytką Komercyjną uwierzytelnione jest złożeniem podpisu Klienta w obecności Notariusza (notarialne poświadczenie podpisu) lub podpisu Pełnomocnika i Klienta w obecności pracownika Operatora.
4. Pełnomocnictwo Klienta do dysponowania Skrytką Komercyjną:
1) może być udzielone i odwołane w każdym czasie i jest skuteczne od daty powołanej w dokumencie, jednak nie wcześniej niż od dnia przedłożenia go Operatorowi;
2) w przypadku osób fizycznych, wygasa w momencie śmierci Klienta, przy czym Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku informacji o śmierci Klienta;
3) nie upoważnia do rozwiązania Umowy, udzielania dalszych pełnomocnictw, podpisywania aneksów do Umowy ani do dokonywania dyspozycji w przypadku śmierci Klienta będącego osobą fizyczną.

VI. Ograniczenia w korzystaniu ze Skrytki Komercyjnej

Operator ma prawo odmówić dostępu do Skrytki Komercyjnej lub wstrzymać wydanie Depozytu w przypadku:
1) otrzymania stosownego postanowienia lub innego orzeczenia sądu, prokuratora lub organów kontroli skarbowej;
2) otrzymania stosownego postanowienia od innych niż wymienione w pkt 1 powyżej podmioty, jeśli upoważnienie do takich działań wynika z przepisów prawa;
3) otrzymania nakazu przeszukania Skrytki Komercyjnej, wydanego przez organ prowadzący postępowanie karne;
4) uzyskania przez Operatora wiadomości o upadłości Klienta lub otwarciu jego likwidacji – do momentu pojawienia się syndyka masy upadłościowej lub likwidatora;
5) otrzymania zarządzenia komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne z majątku Klienta.
6) uzasadnionego podejrzenia iż klient przechowuje niedopuszczalny depozyt zgodnie z punktem IV 10 Regulaminu.

VII. Wynagrodzenie Operatora oraz płatności

1. Z tytułu Najmu Skrytki Komercyjnej Operatorowi przysługuje wynagrodzenie określone w Cenniku.
2. Klient może dokonać płatności za Najem Skrytki Komercyjnej w sposób wskazany na stronie internetowej Operatora, w zakładce Cennik.
3. W przypadku zawarcia Umowy najmu Skrytki Komercyjnej na czas określony, Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia z góry za całość okresu objętego Umową.
4. W przypadku zawarcia Umowy na czas nieokreślony, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pierwszy rok obowiązywania Umowy najmu Skrytki Komercyjnej w dniu podpisania Umowy, a za kolejne okresy roczne nie później niż do pierwszego dnia kolejnego rocznego okresu obowiązywania Umowy.
5. W przypadku Umów zawieranych na czas nieokreślony, Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia z ważnych przyczyn, do których zalicza się:
1) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, wpływających na koszt prowadzenia przez Operatora Najmu Skrytek Komercyjnych;
2) wyrok lub decyzja administracyjna bezpośrednio wpływająca na zmianę kosztów Najmu;
3) zmianę taryf energii elektrycznej, taryf pocztowych lub telekomunikacyjnych wpływających na koszt prowadzenia przez Operatora Najmu Skrytek Komercyjnych;
4) zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych o nie mniej niż 0,5%, na podstawie kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS.
6. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 5 powyżej, Operator informuje Klienta w sposób pisemny na wskazany adres do korespondencji nie później niż 14 dni przez planowanym wprowadzeniem zmian.

VIII. Rozwiązanie Umowy

1. W przypadku Umowy zawartej na czas oznaczony, Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.
2. W przypadku Umowy zawartej na czas nieoznaczony, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 1-rocznego okresu obowiązywania Umowy.
3. Klient zobowiązuje się do odebrania Depozytu, opróżnienia Skrytki Komercyjnej i oddania kluczy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.
4. W przypadku nie zwrócenia przez Klienta kluczy do Skrytki Komercyjnej najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy, Operator wzywa Klienta w formie pisemnej, przesyłką rejestrową, do złożenia oświadczenia w zakresie dalszego wynajmu Skrytki Komercyjnej i uiszczenia opłaty.
5. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony, jeżeli Klient nie zwróci kluczy do Skrytki Komercyjnej, ani nie uiści wynagrodzenia za dalszy okresu Najmu, Operator będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy.
6. W przypadku braku odpowiedzi od Klienta w związku z wezwaniem Operatora, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przez okres dwóch miesięcy od dnia wysłania przez Operatora ww. wezwania, Operator uprawniony będzie do Awaryjnego Otwarcia i umieszczenia Depozytu w zbiorczym sejfie należącym do Operatora.
7. Jeżeli Klient nie odbierze Depozytu i nie zwolni Skrytki Komercyjnej do dnia zakończenia Umowy, zobowiązany on będzie do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ze Skrytki Komercyjnej w wynosi 300% opłaty podstawowej wynikającej z Umowy za każdy rozpoczęty miesiąc użytkowania Skrytki Komercyjnej po zakończeniu Umowy.

IX. Reklamacje

1. Klientom przysługuje prawo do złożenia reklamacji poprzez dokonanie zgłoszenia pod adresem e-mail: kontakt@bezpiecznyskarbiec.pl lub bezpośrednio w siedzibie Operatora lub budynku, gdzie znajduje się Skarbiec. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
1) oznaczenie Klienta;
2) oznaczenie umowy oraz potwierdzenie dokonania płatności za Najem Skrytki Komercyjnej;
3) przedmiot reklamacji;
4) uzasadnienie reklamacji.
2. Operator dochowa wszelkiej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania.

X. Ochrona prywatności

1. Z chwilą złożenia zamówienia, o którym mowa w Rozdziale III ust. 2, Operator staje się administratorem otrzymanych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Operatora w celu zawarcia i realizacji Umowy.
2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do:
1) zawarcia oraz realizacji Umowy najmu Skrytki Komercyjnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w szczególności regulujących prowadzenie przez Spółkę dokumentacji księgowej, podatkowej jak również wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Spółce jako instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
3) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
4) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Do odbiorców danych osobowych należą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Spółki oraz podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Spółki usługi, w szczególności usługi księgowe, prawne oraz z zakresu IT. Dane osobowe mogą być również przekazywane organom administracji publicznej (ZUS, US) na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich weryfikowania i modyfikowania.
5. Szczegółowe zasady dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz Umowa, jak również Cennik stanowią całość porozumienia pomiędzy Operatorem a Klientem.
2. Z chwilą zawarcia Umowy, Klient wyraża zgodę na obciążenie Depozytu zgodnie z przepisem art. 306 § 1 Kodeksu cywilnego prawem zastawu, w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących od Klienta na rzecz Operatora.
3. Zawierając Umowę, Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Umowy oraz Regulaminu, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
5. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową, za wyjątkiem, gdy Umowę zawiera Klient będący konsumentem lub traktowany jako konsument na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.
6. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji dotyczących warunków przechowywania Depozytów oraz zabezpieczenia Skrytek Komercyjnych oraz Skarbca.
7. Operatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Operator jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu,
2) zmiany w systemach informatycznych lub systemach zabezpieczeń dostępu do Skarbca lub Skrytek Komercyjnych, jeżeli ma wpływ na treść Regulaminu i powoduje konieczność modyfikacji jego brzmienia,
3) wydania wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu,
4) wydania urzędowej lub sądowej interpretacji przepisów, jeżeli dotyczy materii objętej Regulaminem i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu,
5) konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień.
8. W przypadku niewyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w Regulaminie Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy przed datą wejścia ich w życie.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020.

Regulamin